Hoppa direkt till innehåll

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB (nedan "Sundbybergs Stadsnät") värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det gäller såväl för behandling av personuppgifter avseende kunder och leverantörer med relation till bolagen, som för medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos bolagen.

Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även veta vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en levande person. Sundbybergs Stadsnät behandlar personuppgifter om dig när du nyttjar någon av de tjänster som bolagen tillhandahåller. Sundbybergs Stadsnät behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.
Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, org.nr 556602-0631 och Sundbybergs Bredband AB, org.nr 556599-3374 (nedan ”Sundbybergs Stadsnät”).
Sundbybergs Stadsnät är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av dina personuppgifter. Sundbybergs Stadsnät är även personuppgiftsansvarig för den behandling som ett annat företag utför på uppdrag av Sundbybergs Stadsnät. Det kan exempelvis gälla en samarbetspartner som utför en felsökning, en systemleverantör eller en entreprenör som utför markarbeten i samband med en fiberanslutning.
Sundbybergs Stadsnät har avtal med dessa företag (så kallade personuppgiftsbiträdesavtal). Avtalen säkerställer att företagen inte sprider eller missbrukar informationen. I samband med att Sundbybergs Stadsnät samlar in dina personuppgifter får du information om att andra företag kan få ta del av dina personuppgifter.
Sundbybergs Stadsnät ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Det är även till Sundbybergs Stadsnät som du vänder dig för att göra gällande de lagliga rättigheter som du har kopplat till behandling av dina personuppgifter.
Dina rättigheter
Det är viktigt att du känner dig trygg i Sundbybergs Stadsnäts behandling av dina personuppgifter och att du vet vilka rättigheter du har som registrerad.
Du har rätt att få information om Sundbybergs Stadsnäts behandling av dina personuppgifter och få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. För ett registerutdrag kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice www.sundbybergsstadsnat.se/pages/kundservice för information om öppettider.
Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. För rättning eller radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice www.sundbybergsstadsnat.se/pages/kundservice för information om öppettider.
I vissa fall har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett format som möjliggör ett överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar kan du invända mot bolagens behandling av dina personuppgifter. För information kring detta kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sundbybergsstadsnat.se.
Har du några övriga frågor om hur Sundbybergs Stadsnät behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sundbybergsstadsnat.se.
Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till dataskyddsombudet eller till Integritetsskyddsmyndigheten eller telefon 08-657 61 00.
Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan.
Skydd av dina personuppgifter
All behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av de rättsregler som följer av EU:s dataskyddsförordning och annan gällande lagstiftning på området. Bolagen följer även Sundbybergs stads informationssäkerhetspolicy. För att uppnå ett komplett integritetsskydd har bolagen i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.
Sundbybergs Stadsnät består av två kommunalägda bolag, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB, och båda bolagen omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar. Dina personuppgifter kan därför utgöra en del av bolagets allmänna handlingar.
Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår gallringsplan. Bolaget kan få en begäran om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Bolagen lämnar också ut dina personuppgifter när det följer lag eller myndighetsbeslut. Före ett utlämnande genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer Sundbybergs Stadsnät att sådan överföring är laglig.